Ordliste for lån og finans

Det kan være vanskelig å skjønne alle lån- og finansbegreper. Vi går gjennom hva noen av de mest bruke orden betyr.

Det er en jungel av vanskelige ord og begrep for deg som vil prøve å forstå deg på bransjen og produktene.

Her er de  vanligste begrepene innenfor lån og finans:

Amortisering

Er et annet ord for Nedbetaling av gjeld. Kommer fra fransk «tilintetgjørelse». Ved annuitetslån er terminbeløpene (avdrag + renter) like store gjennom hele amortiseringsperioden.

Annuitet

Beløpet du betaler hver måned, kalles annuitet.

Annuitetslån

Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. Med Annuitetslån er terminbeløpene (avdrag + renter) like store gjennom hele nedbetalingsperioden. Men i begynnelsen er avdragene gjerne små; etter hvert som gjelden blir mindre og renteinnbetalingen lavere, økes størrelsen på avdragene. Det kan være lurt å betale inn mer penger i perioder man har god råd

Avdragsfrihet

Du kan avtale med banken at du får avdragsfrihet på ditt lån. Det betyder at i den tidsperioden betaler du kun rentekostnadene på ditt lån, ikke avdrag på lånet. Lånestørrelsen på ditt lån minsker ikke så lenge som du har avdragsfrihet, derfor er dette noe du kun bør gjøre i korte tidsperioden hvis du har stresset økonomi.

Avtalegiro

Automatiske betalinger som skjer gjennom overføring fra en bankkonto.

Basispunkter

Et basispunkt er det samme som 0,01 prosent hvilket betyr at 100 punkter er det samme som 1,00 prosent. Basispunktene kan også bli omtalt som punkter eller rentepunkter.

Betalingsanmerkning

En notering hos firmaer som gir kredittopplysninger om betalingsproblemer, og at en person har utestående krav fra en eller flere kreditorer. Banker ønsker i de fleste tilfeller ikke å gi deg lån eller gir deg svært dårlige vilkår dersom du har betalingsanmerkninger.

Billlån

Lån til bil. Et billån kan være et lån uten sikkerhet eller et lån med den kjøpte bilen som sikkerhet (pant) i det nye lånet.

Boligkreditt

Boligkreditt er en tilgjengelig kreditt med sikkerhet i boligen. Vanligvis betaler man renter kun for beløpet som er benyttet.

Bulletlån

Bulletlån er et lån uten avdrag som må betales tilbake i sin helhet på en bestemt dato. Dette lånet brukes ofte med obligasjonslån uten avdrag.

Båtlån

Lån til å kjøpe båt. Båtlån kan være både et lån uten sikkerhet eller et lån med sikkerhet i den nykjøpte båten.

Effektiv rente

Effektiv rente tar med alle kostnader på et lån, den totale lånekostnaden. Effektiv rente inkluderer rentekostnader og alle gebyrer slik at den totale kostnaden kommer frem og ikke bare renten. Den effektive renten varierer med størrelsen på lånebeløpet, lånets lengde, og hvor ofte lånet forrenter seg (vanligvis hver måned for norske banker). Den effektive renten er tallet du bør sammenligne når du skal sammenligne kostnadene ved et lån. Se nominell rente vs effektiv rente.

Egenkapital

Dette er det du eier i form av kapital. Kapital kan være innskudd på bank, BSU, aksjer, cash og lignende. For lån med sikkerhet er det ofte krav for egenkapital. Boliglån har som regel et krav på 15% av lånesummen. Lån uten sikkerhet har ikke krav om egenkapital men krav om inntekt.

Fastrente

En fast rente som settes for en tidsperiode, vanligvis 1, 3 eller 5 år. Fastrente gir stor trygghet i forhold til forventede utgifter på et lån, og vil ikke påvirkes av svingninger i rentemarkedet underveis i fastrenteperioden.

Fastrentelån

En lånetype der en låntaker betaler en fast rente gjennom hele lånets løpetid. Renten forblir uendret selv om markedsforholdene endrer seg. Et slikt lån tilbys gjerne fra de fleste lånetilbydere men det kan være klokt å kontakte banken direkte for å sikre at du får en så god fastrente som mulig da de generelle tilbudene gjerne er fastrente for de «dårligste» kundene.

Finansagent

En finansagent er et selskap som er mellommann mellom bankene og låntakeren. Du som er låntakere kan søke lån via finansagenter å få få tilbud fra bankene via de. Når du signerer et lån via de blir du kunde hos den banken du signerer hos og låneagenten får en kommisjon av banken for å ha tatt inn en kunde. Finansagenter kalles ofte for lånemeglere eller låneformidlere.

Finansiering

Et annet ord for lån.

Finansieringsbevis

Dette er en bekreftelse fra banken at du kan kjøpe bolig, eller et annet produkt, oppgitt til en spesifikk sum.

Flytende rente

Et lån med flytende rente er en lånetype hvor renten endres i henhold til markedsforholdene. Dersom styringsrenten endres, vil lånets rente også sannsynligvis endres. Det er vanlig at boliglån har flytende rente.

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet, altså et lån som innvilges uten at det tas pant i noe objekt, slik det ofte gjøres for boliglån eller billån.

Gjeld

Gjeld er det pengebeløpet en person eller en institusjon skylder til annen institusjon.

Gjeldsbrev

En skriftlig avtale som regulerer gjeld og tilbakebetaling av denne.

Gjeldskonsolidering

Dette betyr å samle gjeld som du har hos flere lånegivere til et lån og en lånegiver. Dette kan være lurt for å få ned renten og kostnadnene du har på lånet

Grønt lån

Grønne lån er gunstige for miljøprosjekter med positiv klimaeffekt. Rentereduksjonen kan være opptil 10 basispunkter (0,10 prosent). KLP vurderer om prosjektet oppfyller kravene for grønne lån.

Hvor mye kan jeg låne

Hvor mye du kan låne avhenger ofte av lånetypen. For et boliglån for eksempel, vil banken kunne innvilge et lån inntil en viss prosent av inntekt, og det tas ofte pant / sikkerhet i boligen. Et forbrukslån beregnes ut ifra andre kriterier, blant annet alder, inntekt og annen gjeld, men innvilges uten pant / uten sikkerhet. En refinansiering kan ofte gi lavere rente, som gjør at du kan låne mer uten å få større månedlige utgifter.

Hovedstol

Dette er det opprinnelige lånebeløpet uten noen påløpte renter.

Hurtiglån

Hurtiglån er en benevning som ofte, men ikke alltid, refererer smålån et sted mellom 1000 – 10 000 kr.

Innfrielsesgebyr

Et gebyr banken tar hvis du innfrier (betaler tilbake) lånet tidligere enn avtalt enligt plan. Det er ikke alle banker som har innfriselsesgebyr. Sjekk ut hva som gjelder for din bank.

Kausjonist

En kausjonist er en person som gir garanti og står som ansvarlig å betale ned lånet hvis hovedlåntaker ikke klarer å betale, i form av formue eller andre verdier. Den vanligste måten å være kausjonist på er å være realkausjonist der man stiller garanti i form av bolig, tomt eller hytte.

Kredittgrense

Dette er den maksimale beløpet et kreditt eller låneselskap kan låne ut. En vanlig kredittgrense for kredittkort er kr. 100 000.-.

Kredittkonto

Et kredittkonto er et konto der du kan bruke kreditt opp til en hvis sum. Som for eksempel 200 000 kr. Når du trenger penger kan du ta ut penger fra kredittkontoen i form av et lån fra banken. Rentene løper kun på brukt kreditt akkurat slik det gjøre på et rammelån. Et kredittkonto og et rammelån er i prinsipp samme sak. Det er vanlig for bedrifter å bruke kredittkonto.

Kredittkort

Et kort du betaler med, der du betaler med kreditt. Pengene trekkes altså ikke fra en konto, som på et debit-kort, men du faktureres for uttakene i etterkant. Pengene som brukes på et kredittkort kan ses på som et lån som betales når kredittkortregningen forfaller. Ofte er det muligheter for betalingsutsettelse på kredittkortet.

Kredittopplysninger

Registrert gjeld, tilgodehavende og andre opplysninger som oppgis for vurdering av noens kredittverdighet.

Kredittprøve

Betyr det samme som kredittsjekk. Når du søker et lån sjekker banken din økonomiske situasjon og kreditthistorikk. Hvilken inntekt du har, hvilke lån du har, har du betalingsanmerkninger osv. Kredittprøven ligger til grunn for hvilket lånetilbud du får fra banken. Desto bedre din økonomi ser ut desto mer kan du låne og desto bedre rente kan du bli tilbudt. Hvis banken finner for mye problemer med din økonomi i kredittprøven vil du ikke bli bevilget et lån.

Kredittverdighet

Evnen til å betjene et lån.

Kredittsjekk

Gjøres når du søker lån hos en bank. Banken bestiller en rapport/dokument fra en kredittbyrå som viser din kreditthistorie. Kredittsjekken inneholder informasjon som din inntekt, gjeld, formue og betalingshistorikk, hvis du har betalingsanmerkninger. Noen kredittinstitutt gir deg en kredittrating som er en type av karakter på din kreditthistorikk. Denne informasjonen kan banken bruke til å beslutte om de skal gi deg et lån eller ikke.

Kredittvurdering

Samme betydelse som kredittsjekk og kredittprøve.

Løpetid

Netbetalingstiden på lånet, den totale tiden som ligger i tilbakebetalingsplanen for lånet. Et boliglån har gjerne 20-30 år og et forbrukslån 1-15 år.

Likviditet

Likviditet er det samme som betalingsevne, altså evnen til å betale løpende kostnader som regninger, lån, lønn og skatt. God likviditet betyr at du har nok med kontanter til å enkelt kunne dekke både planlagte og uforutsette utgifter.

Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet betyr det samme som forbrukslån eller et usikret lån. Dette er et lån der du ikke trenger å stille pant i form av eiendeler for å kunne søke eller bli bevilget et lån. Denne typen av lån kalles oftest for forbrukslån.

Långiver

Den institusjon eller bank som låner ut penger. Normalt er dette en bank eller finansinstitusjon.

Lånekalkulator

Ved å bruke en lånekalkulator kan du beregne hvor store utgifter på et lån du kan regne med ut ifra størrelse på lånet, renter, avgifter og nedbetalingstid. Ved å bruke en lånekalkulator kan man selv avgjøre hvilken størrelse på et lån man vil kunne takle økonomisk.

Lånemegler

En lånemegler er en bedrift som er mellommann mellom låntakeren og banken. De hjelper folk eller bedrifter med å finne rimelige lån. Lånemeglere sammenligner oftest ulike tilbud fra banken og låntakeren kan siden sammenligne og velge det beste tilbudet. Noen av de mest kjente lånemeglerne i Norge er Lendo, Axo Finans, Sambla og Uno Finans.

Lånerente

Når du låner penger, må du betale renter på lånet. Rente er en prosentsats som er bankens eller kredittgiverens påslag for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger.

Låntaker

Den person som søker og blir innvilget et lån hos en lånegiver/bank.

Medlånetaker

Dette den personen du tar opp et lån sammen med. Medlåntakeren er ansvarlig for å betjene lånet sammen med hovedlåntakeren. Vanligvis er medlånetaker familie som ektefelle, samboer, kjæreste eller foreldre.

Medsøker

En person som står inne for lånet sammen med hovedsøker. Både hovedsøker og medsøker er solidarisk betalingspliktige. Dette innebærer at banken eller kredittinstitusjonen kan rette krav mot hvem som helst av de solidarisk betalingsansvarlige.

Mellomfinansiering

Et midlertidig/kortsiktig lån som tas opp på den nye boligen du kjøper til den gamle er solgt. I denne tidsperioden sitter du i prinsipp med 2 boliglån til din gamle bolig er solgt. Når din gamle bolig blir solgt nedbetales lånet med den egenkapitalen som var bundet opp i boligen.

Mislighold

Skjer når en låntaker ikke klarer tilbakebetale sitt lån i forhold til de økonomiske forpliktelser som ligger i låneavtalen. Dette kan få alvorlige konsekvenser for låntakeren som kan ende opp med økonomiske problemer og gjøre det vanskelig å få lån i fremtiden.

NIBOR

NIBOR er forkortelsen for Norwegian InterBank Offered Rate. NIBOR er renten norske banker benytter når de låner penger av hverandre. Ofte blir denne renten, altså NIBOR-renten brukt som en referanserente, førdi at bankene legger på en margin til seg selv på denne renten for å kunne tjene penger selve. Det finnes NIBOR remte med mellom 1-12 måneders rente. 3 måneders renten er den renten som er mest brukt som referanserente.

Nominell rente

Dette er grunnrenten du betaler for et lån, uten at det er medregnet noen kostnader for gebyrer. Normalt regnes rentesatsen på et år. Se vår artikkel forskjellen på nominell- og effektiv rente.

Oppussingslån

Et uttrykk for at et lån blir brukt til oppussing. Et oppussingslån er oftest et forbrukslån. Hvis man bruker boliglånet til oppussing tar man det oftest på boliglånet og da får du ikke et ekstra oppussingslån.

Rammelån

Et rammelån er et lån der du kan låne penger opp til et visst beløp hvis du trenger det. Du får en kredittgrense/lånegrense, dvs en ramme, for hvor mye lån du kan da ut fra ditt rammelån konto. Det fungerer akkurat som en kassekreditt. Hvis du for eksempel har 300 000 kr i ramm kan du ta ut opptil 300 000 kr i lån (eller kreditt) fra denne kontoen. Renten løper kun på de pengene du har ut som lån.

Realkausjonist

En realkausjonist er en person som gir garanti å betale ned lånet dersom hovedlåntaker ikke klarer å betjene sitt lån. Garanti gis som oftest i form av bolig, hytte eller tomt. Realkausjonisten garanterer betaling for lånet gjennom sine eiendeler.

Refinansiering

En refinansiering består i å omorganisere ett eller flere lån. Man kan refinansiere ved at man tar opp et nytt lån med pant i et objekt for å innbetale andre lån. Man kan også refinansiere ved å samle flere smålån til ett større lån, slik at de totale kostnadene, i form av for eksempel avgifter, minsker. Ofte vil man få bedre lånerente dersom man refinansierer lånet.

Rente

Kostnaden på et lån. Renten har alltid en prosentsats som er bankens eller kredittgiverens påslag som kostnad for lånet for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger. Innregnet i renten er også at banken regner med å tjene penger på den renten som er gitt. Rentebeløpet settes altså litt høyere enn kun for de kostnader banken beregner å ha for lånet.

Samle lån

Et annet ord for refinansiering. Det betyr at du samler dyre smålån og andre kreditter i et større lån. På denne måten kan du spare penger både på færre gebyrer og lavere rente.

Serielån

Dette er et lån der det totale nedbetalingsbeløpet (amortiseringen) på lånet til banken er likt hver måned. Dvs summen du faktisk betaler ned lånet med. Den totale kostnaden, dvs terminbeløpet, på hele lånet med avbetaling pluss renter er høyest i begynnelsen og blir litt lavere for hver innbetaling (hvis renten er uendret). Med serielån betaler du mye på lånet i begynnelsen og lite på slutten.

Serielån er totalt sett rimeligere enn annuitetslån. Problemer er at de er dyre i begynnelsen, derfor er de fleste boliglån og forbrukslån utstedt som annuitetslån. Husk at uansett lån du har kan du betale ned ekstra på lånet hver måned uten ekstra kostnader hvis du vil.

Sikkerhet

Ved mange typer av lån krever banken sikkerhet for lånet i en gjenstand for eksempel huset, for et huslån, eller bilen for billånet. Denne sikkerheten kan banken kreve tvangssolgt hvis låntakeren ikke innfrir sine økonomiske forpliktelser i forhold til lånet. Forbrukslån er lån som gis uten sikkerhet.

Sikret lån

Et lån der banken tar sikkerhet i pant for å utstede lånet.

Smålån

Smålån er mindre lån, for eksempel handlekreditter eller mindre forbrukslån. Kredittkortsgjeld kan også inngå i dette begrepet. De fleste smålån har egne rentekostnader og avgifter knyttet til seg. Ved å samle flere smålån til ett større lån, via en refinansiering, kan man få bedre oversikt og lavere månedlige kostnader knyttet til lånet.

Terminavgift

Avgiften banken tar hver gang du betaler terminbeløpet. Dette kan ofte unngås ved å ha e-faktura og lignende.

Terminbeløp

Beløpet du betaler hver måned til långiveren. Terminbeløpet er det totale beløpet av avdrag og renter

Termingebyr

Dette er det samme som terminavgift. Det månedlige gebyret du betaler til banken der du har ditt lån. I prinsipp alle banker har ulike former for termingebyr.

Usikret lån

Dette er en synonym for et forbrukslån og lån uten sikkerhet. Usikrede lån har større risiko sammenlignet med sikrede lån og har dermed en høyere rente.

Årsavgift

Et beløp långiveren belaster kunden på årlig basis.

Vi bruker cookies; google analytics og google ads til å føre brukerstatistikk og markedsføring.